Områdesutveckling – arbeta med medskapande medborgardialog

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) fick i 2019 uppdrag av regeringen att utveckla sin modell för medborgardialog vid komplexa samhällsfrågor. Norrby i Borås var en av de platser som arbetade med medskapande medborgardialog

Bakgrund

Efter att omfattande konflikter i Rosengård, Malmö utspelades mellan ungdomsgrupper och polis under hösten 2008 har forskningen ökat sitt intresse för hur förhållanden i svenska förorter ser ut. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) fick i 2019 uppdrag av regeringen att utveckla sin modell för medborgardialog vid komplexa samhällsfrågor. Syftet med metodutvecklingen är att hitta former för medskapande dialog där kommunala förvaltningar ingår i arbetet tillsammans med andra myndigheter, civilsamhällesorganisationer och engagerade samhällsmedborgare. Metodutveckling påbörjades under våren 2020 och bedrivs i fyra kommuner runt om i landet, bland annat stadsdelen Norrby i Borås.

Livsvillkor i Norrby, Borås

Stadsdelen Norrby har 4000 invånare. Borås Stads senast publicerade Välfärdsbokslut (2018) visar att stadsdelen sticker ut i förhållande till övriga områden när det gäller skolresultat, utbildningsnivå, medelinkomst, trångboddhet och självuppskattad hälsa, sysselsättningsgrad och utbildningsnivå. Norrby klassas av polismyndigheten som ett speciellt utsatt område sedan 2017. Det kännetecknas av bland annat av låg tillit till myndigheter men också att det är svårt för polisen att fullfölja sitt uppdrag.

Medskapandets teori och praktik

Det finns ett starkt stöd i forskningslitteraturen för Borås Stads ambitioner med att ta fram och testa olika medskapande metoder för att främja delaktighet och inflytande i samband med stadens arbete med områdesutveckling och förstärkt social hållbarhet. Med begreppet medskapande avser litteraturen medborgarnas möjligheter att delta i såväl problemformulering (varför någonting borde göras) som identifiering av åtgärder (vad som ska göras), upprättande av handlingsplaner (vem som skall göra det och när det skall göras) liksom vid själva genomförandet. Det senare är speciellt viktigt för att kunna bedöma om genomförda åtgärder faktiskt gerl förväntade resultat.

Teoretiska utgångspunkter

Medborgardialog vid komplexa samhällsfrågor handlar ett medskapande arbetssätt. Dialogen vid sådan frågor borde sträva efter att synliggöra olika perspektiv. Den kräver ett brett deltagande och inkludering av medborgare, speciellt av de som annars inte gör sina röster hörda i sådana sammanhang. Medborgardialog kräver därför stor eftertanke när det gäller att formulera såväl huvud- som följdfrågor för att komma bort från symptom och istället kartlägga orsaker och effekter.

 Den modell som SKR tagit fram för en medskapande medborgardialog vid komplexa frågor påminner mycket om det sätt som pedagogen Paulo Freire arbetade. Han har blivit internationellt erkänd för sitt forskningsarbete som syftade till att utforma ett medskapande förhållnings- och arbetssätt för att göra det möjligt för stigmatiserade och utsatta befolkningsgrupper att känna egenmakt och öka sin kollektiva förmåga till att både sätta ord på, men också känna ett ökat ansvar för att förändra sin egen situation.

Praktiskt genomförande

Ett sätt att få en inblick i boendes tankar är att genomföra någon form av informationsinsamlingen. Resultat gör det möjligt att börja producera kunskap om de förhållanden som råder i området utifrån de boendes perspektiv. Det bör kompletteras med en kontextanalys när det gäller vilket arbete som har gjorts tidigare och vilka erfarenheter som finns. Med underlagen som grund inleds arbetet med att i första hand problematisera vad som kommit fram under informationsinsamlingen. Den inledande problematisering är tänkt att ske i relativt homogena samtalsgrupper där deltagarna känner sig tillräckligt trygga med varandra för att kunna borra vidare i den information. De får diskutera förhållanden som fungerar bra och som skulle kunna förstärkas och kring de förhållanden som är sämre och som måste åtgärdas.

Det andra steget handlar om reflektion och vidare bearbetning av informationen. Det sker i blandade grupper där medborgare får ta del av olika perspektiv på de förhållanden som diskuteras i första steget. De diskuterar tänkbara åtgärder och tänkbara förändringsagenter. Frågan om olika hinder i form av bristande förtroendekapital mellan olika befolkningsgrupper och mellan de boende och myndigheter utgör en viktig del.

Det tredje steg är upprättande av åtgärds- och handlingsplaner. Tillsammans med representanter från olika boendegrupper, beslutsfattare och tjänstepersoner från Borås Stad, påbörjas fördjupande samtal med de aktörer och förändringsagenter som identifierats i det tidigare steget. De som kan tänkas bidra till genomförandet av de åtgärder som tagits fram utifrån de aktuella förhållanden som behöver åtgärdas. Några åtgärder kommer att kunna göras av de boende själva eller med hjälp lokala föreningar och nätverk. Andras åtgärder kräver olika insatser från den kommunala förvaltningen, näringsliv eller bostadsbolag.

Erfarenheter så långt

Erfarenheter från pågående pilotprojekt inom SKR visar på att den kraft som går åt till det interna förankringsarbetet inom kommunen och samverkan med andra myndigheter blir så tidskrävande att det tenderar att ske på bekostnad av samverkan med det civila samhällets organisationer och engagerade samhällsmedborgare. Det finns därför en risk att metodutvecklingen stannar, att frågan aldrig hamnar i centrum och att den kommunala förvaltningen till sist ändå känner sig tvingad att ta på sig ansvaret för genomförande och uppföljning av beslutade insatser.

Tips!

Läs mer utförligt om projektet och bakgrunden till medskapande medborgardialog i Hans Abrahamssons rapport.  

Artikel: Medskapande medborgardialog

Dela

Börja med att testa, analysera och utvärdera

När du planerar nya satsningar finns det alltid en risk för att saker inte blir som du tänkt dig. Därför är det bra att testa dina ideer.

Gör en enkel omvärldsbevakning

En omvärldsanalys kan hjälpa dig att förutspå framtida utvecklingar och hur det påverkar en specifik grupp eller ett tema.

Mötesplatser nyckeln till verksamhet

När vi pratar om mötesplatser menar vi de platser som skapar tillfällen för människor att mötas och utbyta idéer. Ofta spelar mötesplatserna en central roll.

Områdesutveckling - arbetet med medskapande medbogardialog

SKR har i uppdrag av regeringen att utveckla sin modell för medborgardialog vid komplexa samhällsfrågor.

Organisering genom mobilisering

Social mobilisering är ett sätt att skapa möjligheter för deltagare att själva bidra till social förändring och utveckling i samhället utifrån deras behov.

Prata mål med deltagarna!

Vad tycker deltagarna är viktigt? Vad har de för målsättning med satsningen? Ibland är det lätt att satsningens syfte blir högtravande. Ett sätt att undvika det är att gå till deltagarna från start.

Skapa verksamhet där den behövs

En spännande aktivitet drar inte folk i sig själv. Utöver marknadsföring och god planering kan det i många fall...