Medskapande medborgardialog

Vad innebär medborgardialog egentligen – och hur kan en kommun engagera och aktivera?

Medborgardialog används ofta så trubbigt att det tycks kunna innebära lite vad som helst. Från att informera om kommande byggprojekt till konkret inkludering i beslutsfattande. Men vad innebär medborgardialog egentligen – och hur kan en kommun engagera och aktivera?

För att hitta rätt form för dialog och undvika de vanligaste fallgroparna måste problemformulering förtydligas och kunskap fördelas jämlikt. Annorlunda uttryckt: samhället kan inte byggas för människor av makthavare, utan måste byggas tillsammans med den som faktiskt berörs av besluten.

Större processer som globalisering, migration och urbanisering formar vår tids stora samhällsfrågor. Det ställer i sin tur krav på den som fattar politiska beslut. Genom att tillämpa en så kallad medskapande medborgardialog går det att skapa en kultur som bygger på gemensam kunskapsproduktion och ett delat lärande. Det är särskilt värdefullt när det är svårt att få överblick på omfattningen av ett samhällsproblem eller när det saknas självklara lösningar.

Med enkla, konkreta frågor räcker det ofta med ren konsultation med medborgarna. Mer komplicerade frågor behöver någon form av diskussion. Men med komplexa, mångbottnade frågor blir båda metoderna otillräckliga. Just därför behövs en medskapande dialog. Först då går det att belysa komplexa frågor och hitta nya lösningar.

Medskapande dialog kan exempelvis användas när en kommun inleder ett budgetarbete. Rätt form av dialog kan både vässa medborgarnas förståelse för hur knappa resurser ska fördelas och ställa krav på lättförståeliga budgetunderlag och dokument. På så sätt skapas en logisk kedja mellan medborgare och makthavare. Dessutom blir ansvarsutkrävandet tydligare och den demokratiska genomlysningen garanteras.

Medskapande dialog syftar helt enkelt till att öka förståelsen för komplexa problem, samtidigt som medborgare inkluderas och engageras. Målet är att minska glappet mellan folkvald och medborgare och hitta gemensamma, överlappande intressen. Det gynnar både den som deltar – och demokratin som helhet.

Metodutvecklingen för medskapande dialog påbörjades av Sveriges kommuner och regioner under våren 2020. I dag bedrivs pilotprojekt i fyra kommuner runt om i Sverige, bland annat i stadsdelen Norrby i Borås.

Reflektera!

  • Varför är det viktigt med medskapande medborgardialog?
  • Vad kan du i din verksamhet lära ifrån metoden om medskapande medborgardialog?
  • Hur skulle medskapande medborgardialog kunna se ut i mötet med deltagare?

Dela

Hur jobbar man interkulturellt?

Behovet av att arbeta med ett interkulturellt perspektiv har sin grund i att den etniska mångfald som finns i Sverige idag.

Inkludering

En viktig förutsättning för att arbeta med människor som tappat tron på sin möjlighet att förändra samhället eller sin egen framtid är att vara lyhörd och inkluderande.

Medskapande medborgardialog

Vad innebär medborgardialog egentligen – och hur kan en kommun engagera och aktivera?