Hiphop som verktyg för makt och inflytande

Hur kan en musikstil, en konstform, en danskultur som hiphopen vara folkbildning?

Hiphop som folkbildning

Hur kan en musikstil, en konstform, en danskultur som hiphopen vara folkbildning? För att förstå det måste man förstå hiphopens historia som en rörelse som vuxit fram i socioekonomiskt utsatta områden, med den etniska och klassmässiga segregation som kommer med det. Bakgrunden i miljöer där marginaliseringen och utanförskapet varit stort har gjort hiphopen till ett sätt att kommunicera med människor som annars ofta är svåra att nå.

Den svenska folkbildningen har sina rötter i det sena 1800-talet. Den växte fram i en helt annan tid än den globaliserade, postmoderna och mångkulturella värld som vi lever i idag. Kanske kan hiphopen, med sina inkluderande ambitioner och handfasta strategier, bidra med välbehövliga nya perspektiv för en gammal tradition? Mellan de tankar om vikten av bildning och kunskap som finns i hiphopens element och ABFs grundläggande värderingar finns nämligen flera tydliga paralleller.

ABF och hiphop som metod för organisering

ABF ser lärande som livslångt, och som något som i grunden handlar om människors möjligheter att leva ett rikt liv i en levande demokrati. ABF betraktar även kulturen som en utvecklingskraft i samhället. Som en plats där vi hittar det nya, det som utmanar, som vänder på perspektiv och som ger oss insikter. Inom ABFs skapande verksamheter möts också det gamla och det nya, såväl uttryck och kulturer som generationer. Att föra kunskap vidare är enligt ABFs synsätt att stärka både individen och samhället. Mot den bakgrunden behöver ABF förstå hiphop inte som ett isolerat kreativt uttryck, utan som ett stort fält som engagerar och mobiliserar många individer idag.

Med rätt stöd kan hiphopen bli en kraft som ger folkbildningen en skjuts. Kan ABF guida ungdomar inom hiphopen i hur de faktiskt utövar folkbildning bara genom att syssla med det de älskar, kan ABF också få dem att bättre förstå den politiska dimensionen av deras kultur. Tanken om att organisering stärker marginaliserade grupper över huvud taget är precis lika applicerbar på hiphopen som på alla andra fält som ryms inom ABF. 

Tips på teman för studiecirklar inom Hiphop

 

 • Skriva texter/poesi
 • Dans
 • Marknadsföring
 • Fotografering
 • Filmning och videoredigering
 • Branschkunskap/publicering
 • Musikproduktion
 • DJ:ing
 • Muralmålning/graffiti
 • Arrangörskap
 • Föreningskunskap
 • Grafisk design

Hur kan ABF arbeta med hiphop som verktyg för organisering?

Det är viktigt att vi som arbetar på ABF är medvetna om vår position i lokalsamhället. Om vi vill nå de som står långt bort från makt och inflytande i samhället behöver vi finnas på de platser där målgruppen befinner sig. Hiphop-kulturen är i sin natur självorganiserad och har hela tiden behövt klara sig utan stöd från institutioner och maktcentrum. Därför behöver vi arbeta med att stötta initiativ som kommer från målgruppen själva och anta rollen som möjliggörare och bollplank i stället för att börja med att sätta för snäva ramar för hur en samverkan med ABF ska se ut.

Eftersom hiphopen inte har någon direkt tradition av att finnas inom studieförbundens verksamhet kan det vara extra viktigt att våga söka sig utanför de etablerade vägarna för att nå ut. Att besöka fritidsgårdar, lokala mötesplatser, events, föreningar eller skolor kan vara bra sätt för att fånga upp engagemanget. Ett annat kan vara att be personer som man vet har stort nätverk inom kulturen att sprida information om vad ABF kan erbjuda. En lokal rappare eller dansare till exempel har ofta direkt tillgång till målgruppen på ett helt annat sätt än vad ABF har.

Att arbeta med hiphop som folkbildning kan handla om att erbjuda målgruppen en plats att vara på för att skriva låtar, dansa eller planera events. Har vi inte lokaler kan det handla om att låna ut utrustning, arrangera utbildningar och workshops eller stötta målgruppen i att söka medel för projekt som de vill göra.

Till skillnad från mer traditionell kulturverksamhet inom ABF, till exempel rock- och popmusik kan hiphop-verksamhet inte vara lika lätta att registrera som verksamhet inom ramen för våra rapporteringssystem. I stället för att organisera sig som band kan det handla om ett kollektiv av individer som tillsammans skriver egna texter och poesi eller vill producera musik. Här gäller det att vara kreativ och fokusera på att stötta det engagemang som finns hos målgruppen. Det är bra att ha idéer på konkreta ämnen och teman som förslag men det är självklart individen och gruppen som själv bäst vet vad de är intresserade av att göra. Här kan vi vara bollplanket som gör det möjligt!

Filmpresentation om Hiphop som verktyg

Rodrigo “Rodde” Bernard berättar om hur du kan använda hiphopen som verktyg för att nå unga för att få dem att organisera sig. Hiphop-bussen var en metod som användes för att synliggöra nya vägar in till mötesplatser som inte varit tillgängliga för unga.

Tips på kulturarrangemang och annan folkbildningsverksamhet

 

 • Workshop i poesi/textskrivande
 • Arrangörsutbildningar
 • Workshop i ljud- och ljusteknik
 • Inspirationsföreläsningar av etablerade personer från hiphop-branschen
 • Prova på-dagar
 • Livegigs och dans-events

Reflektera!

 •  Hur kan du börja jobba med hiphop som metod för folkbildning?
 • Hur kan du i din grupp stärka förutsättningar för att skapa verksamhet som stärker grupper som är intresserade av hiphop?
 • På vilket sätt kan hiphopverksamheten skilja sig från traditionell pop- och rockverksamhet?
 • Vad kan vi ta med från pop- och rockverksamheten till hiphopverksamheten?

Dela

Hiphop som verktyg för makt och inflytande

Hur kan en musikstil, en konstform, en danskultur som hiphopen vara folkbildning?

Höras genom estetiska uttryck

Communitykultur handlar i grunden om att använda konsten och kultur som en kommunikationsväg för att bygga broar människor emellan samt att berätta de historier som inte hörs och syns.

Jobba med podd - Talet podcast

Podd är ett relativt nytt medium som blivit väldigt populärt. Podd som medium är ett enklare sätt att skapa en egen plattform där människor kan göra sin röst hörd på ett sätt som de själva bestämmer över.

Krönika– Communitykultur kan förändra världen av America Vera-Zavala

En inspirerande och kretiv krönika om hur communitykultur kan förändra världen.

Trygga samtal skapar magi

I De förtrycktas pedagogik skriver Paulo Freire om att utbildning gör en av två saker: frigör människor, eller så upprätthåller rådande system.