En mer inkluderande folkbildning

En central del i Gör din röst hörd! är att de som deltar i verksamhet också ska vara aktiva deltagare. För att göra det möjligt måste vi titta på vilka intressen och behov deltagare har. Men det kräver också att vi förstår varför människor inte deltar i folkbildning.

Folkbildning i marginaliserade stadsdelar

I Folkbildningsrådets rapport från 2019 “Folkbildning i marginaliserade stadsdelar”  tittar de närmare på hur folkbildningen når ut till grupper som vanligtvis står utanför folkbildningen. Fem av punkterna i Folkbildningsrådets rapport är central utifrån syftet och målet med Gör din röst hörd! och därför viktiga att belysa. 

Fler i folkbildningen

Folkbildning är mer relevant i marginaliserade stadsdelar än i andra områden i kommunerna. Relativt sett deltar fler invånare i marginaliserade stadsdelar i både studieförbundens verksamhet och folkhögskolornas allmänna och studiemotiverande kurser.  

Förstå lokala förutsättningar

Folkbildningens organisering varierar mellan studieförbund, folkhögskolor och stadsdelar genom att vara mer eller mindre förankrad, invävd och trevande. Detta kan bland annat kopplas till det lokala civilsamhällets dynamik och oberoende.

Våga driva utveckling

Folkbildning bidrar till sociala innovationer genom att uppfinna nya sätt att praktisera (ut)bildning, samt genom kulturproduktion, normkritiska förhållningssätt, social mobilisering och hållbar stadsutveckling.

Folkbildning bygger demokrati

Folkbildning tillhandahåller offentliga platser för lokala möten och organisering, som är tillgängliga och grundläggande för stadsdelarnas offentliga liv. På dessa mötesplatser möjliggör folkbildningen verksamheter som stärker och utvecklar demokratin.

Utbudet är inte lyhört

Folkbildning kan stå i vägen för ett fritt och frivilligt bildningsarbete genom att styra utbudet på ett mindre lyhört sätt i relation till befolkningen i marginaliserade stadsdelar. Folkbildning som ensidigt fokuserar på målet att ”integrera” deltagare i det svenska samhället riskerar att underminera sin potential i dessa stadsdelar.

Reflektera!

Utifrån rapporterna, fundera på hur ser det ut för din avdelning

  • Vilka deltagare når din avdelning? Vilka nås inte?
  • Hur ser de lokala förutsättningarna ut för att arbeta med deltagare som står långt ifrån makt och inflytande?
  • Vilka platser borde din avdelning finnas på? Finns det hinder och utmaningar?
  • Hur kan ni, tillsammans med deltagare, skapa ett utbud som är relevanta för de deltagare ni vill nå?

Tips!

Dela

En mer inkluderande folkbildning

Alla som deltar i ABFs verksamhet ska vara aktiva deltagare. För att göra det möjligt måste vi titta på vilka intressen och behov deltagare har. Det kräver också att vi förstår varför människor inte deltar i folkbildning.

Identifiera och utveckla din kompetens

En viktig del av arbetet med lokal närvaro är att identifiera och utveckla den kompetens som finns.

Verksamhets-utvecklarens dubbla roller och engagemangets isberg

Verksamhetsutvecklaren balanserar mellan två roller. Å ena sidan vara en möjliggörare, å andra sidan administratör.