Verksamhetsutvecklarens dubbla roller och engagemangets isberg

Verksamhetsutvecklaren balanserar mellan två roller. Å ena sidan vara en möjliggörare som fångar upp engagemang och skapar förutsättningar. Å andra sidan en administratör som ser till att folkbildningens regelverk följs.

Att vara verksamhetsutvecklare på ABF innebär att behöva balansera mellan två roller i arbetet med sociala rörelser. Å ena sidan behöver verksamhetsutvecklaren vara en möjliggörare som fångar upp engagemang och skapar förutsättningar för att de som engagerar sig ska kunna förverkliga sina visioner. Å andra sidan behöver verksamhetsutvecklaren vara en administratör som ser till att allt går rätt till och att folkbildningens regelverk följs. 

Verksamhetsutvecklaren behöver förstå engagemanget i sociala rörelser som ett isberg, där det är viktigt att ge stöd såväl ovanför som under ytan. Här får du som verksamhetsutvecklare verktyg för att skapa förutsättningar för stärkt engagemang i sociala rörelser.

Verksamhetsutvecklarens dubbla roller

De två rollerna, möjliggöraren och administratören, kan ibland komma i konflikt med varandra. Om möjliggöraren tar över kan det bli rörigt och ostrukturerat. Om administratören tar över kan arbetet bli stelt och oflexibelt. Inget av detta är bra för det ideella engagemanget i rörelsen. Ibland kan möjliggöraren vara en person och administratören en annan, men ofta är det tvärtom att samma verksamhetsutvecklare behöver balansera rollen som möjliggörare såväl som administratör.

Exempel

Meryem är verksamhetsutvecklare på ABF. Hen ser sig själv som en möjliggörare och vill bidra till en demokratisk samhällsutveckling. En dag blir hen kontaktad av några entusiastiska ungdomar som vill samarbeta kring arbetet med demokratifrågor och antirasism.

När de berättar om sina idéer får hen lust att ge dem sitt betalkort plus pinkod utan flera frågor. ”Ett sånt här engagemang måste man bara ta vara på” tänker hon. Samtidigt är hen medveten om att hen också behöver vara administratör och att det stöd som ungdomarna får måste stå i proportion till hur mycket rapporteringsbar verksamhet de har.

 1. I vilken av de två rollerna känner du dig mest bekväm?
 2. Hur kan du utveckla den andra rollen?
 3. Hur kan du skapa en balans mellan de olika rollerna utifrån exemplet?

 

Engagemangets isberg

För att förstå komplexiteten i verksamhetsutvecklarens uppgift behöver vi dock lägga till ytterligare en dimension, nämligen att det går att stödja rörelsens arbete på olika nivåer; som ett isberg där vissa delar är ovanför vattenytan och andra under ytan.

När ABF kommer i kontakt med en social rörelse är det ofta genom tongivande representanter, en slags inre cirkel. Dessa kanske har startat en förening eller någon form av formell grupp som driver rörelsens intressen. I samtal med dessa personer diskuterar verksamhetsutvecklaren olika verksamheter och projekt som ABF kan stödja. Detta kan ses som isbergets topp

Samtidigt är rörelsen ofta mycket större än så och det finns många andra engagerade som verksamhetsutvecklaren aldrig träffar. Personerna i denna yttre cirkel kanske deltar i de aktiviteter som ABF stödjer, eller så fokuserar de på andra frågor som inte passar in där. Verksamhetsutvecklaren kan bidra till att rörelsen håller ihop genom att också stödja verksamheten under ytan och genom att få den inre och yttre cirkeln att samarbeta bättre.

Exempel

De ungdomar som Meryem har kontakt med heter Rebecka och Ahmed. De verkar ha engagerat sig länge och startade förra året en förening för att kunna hyra lokal och få ekonomiskt stöd. Framförallt fokusera Rebecka och Ahmed på uppsökande verksamhet där de samlar ungdomar och diskuterar demokrati och påverkan. När Meryem föreslår att de ska starta studiecirklar börjar de vrida på sig och säger att det kan bli svårt att få samma personer att komma flera gånger.

När Meryem gör ett besök i lokalen märker hon att många av de andra medlemmarna verkar vara mer intresserade av annat än demokrati-samtalen, till exempel av att göra musik och poesi. De deltar ibland i demokrati-samtalen men är inte så intresserade av att binda upp sig och ta ansvar. Rebecka och Ahmed verkar vara lite irriterade över detta eftersom de upplever att de får göra allt jobb själva. De ser inte de andras engagemang utan bara deras brist på engagemang. Meryem inser att hon behöver jobba på två fronter. För det första behöver hon föra en dialog med Rebecka och Ahmed kring det de vill göra. För det andra behöver hon hjälpa till att hitta former för att fleras engagemang ska kunna tas tillvara.

 • Finns det en inre cirkel i de föreningar och rörelser som du arbetar med? Vad är viktigt för att denna grupp ska fortsätta vara engagerade?
 • Hur skulle du kunna ta reda på mer om det engagemang som sker under ytan och om dynamiken mellan de olika cirklarna?

Det finns många olika sätt som verksamhetsutvecklaren kan stödja en rörelses arbete, såväl ovanför som under ytan. Vissa av dessa sätt är kopplade till möjliggörarrollen och andra är kopplade till administratörsrollen.  

Verksamhetsutvecklingen ovanför ytan

När ABF ska bidra till sociala rörelsers verksamhetsutveckling handlar det ofta om att gemensamt utforma aktiviteter som hjälper rörelsen framåt och som samtidigt passar in i folkbildningens arbetssätt. Här har både möjliggöraren och administratören viktiga roller att spela.

Möjliggöraren

Från möjliggörarens perspektiv handlar verksamhetsutvecklingen ovanför ytan om att utgå från vad rörelsens representanter vill göra och hitta sätt att förverkliga dessa visioner. En sann möjliggörare fastnar inte i vad ABF brukar göra utan är öppen för nya originella och innovativa idéer. Det går också i linje med folkbildningens pedagogik där lärandet utgår från gruppens behov och önskemål; inte från en förutbestämd plan.

Administratören

Från administratörens perspektiv handlar verksamhetsutvecklingen ovanför ytan om att skapa rapporteringsbar verksamhet. ABF har lättast att stödja en rörelse som är beredd att anpassa sin verksamhet till den form som folkbildningens regelverk föreskriver. 

Exempel

När Meryem frågar om deras behov säger Rebecka och Ahmed att de framförallt vill ha ekonomiskt stöd för lokalhyra. Samtidigt tycks den verksamhet som de driver idag inte passa så bra in i studiecirkelformen.

 • Hur skulle du ha agerat om du var i Meryem ställe?
 • Hur kan du hitta synergier mellan rörelsens behov och folkbildningens arbetssätt?

Verksamhetsutvecklingen ovanför ytan

När ABF ska bidra till sociala rörelsers verksamhetsutveckling handlar det ofta om att gemensamt utforma aktiviteter som hjälper rörelsen framåt och som samtidigt passar in i folkbildningens arbetssätt. Här har både möjliggöraren och administratören viktiga roller att spela.

Möjliggöraren

Från möjliggörarens perspektiv handlar verksamhetsutvecklingen ovanför ytan om att utgå från vad rörelsens representanter vill göra och hitta sätt att förverkliga dessa visioner. En sann möjliggörare fastnar inte i vad ABF brukar göra utan är öppen för nya originella och innovativa idéer. Det går också i linje med folkbildningens pedagogik där lärandet utgår från gruppens behov och önske mål; inte från en förutbestämd plan.

Administratören

Från administratörens perspektiv handlar verksamhetsutvecklingen ovanför ytan om att skapa rapporteringsbar verksamhet. ABF har lättast att stödja en rörelse som är beredd att anpassa sin verksamhet till den form som folkbildningens regelverk föreskriver. 

 När Meryem frågar om deras behov säger Rebecka och Ahmed att de framförallt vill ha ekonomiskt stöd för lokalhyra. Samtidigt tycks den verksamhet som de driver idag inte passa så bra in i studiecirkelformen.

 • Hur skulle du ha agerat om du var i Meryem ställe?
 • Hur kan du hitta synergier mellan rörelsens behov och folkbildningens arbetssätt?

Verksamhetsutvecklingen under ytan

Den verksamhetsutvecklare som stannar på ytan kan bara hjälpa rörelsen till en viss punkt. För att bidra på ett mer djupgående sätt är det viktigt att dyka ner under ytan och utveckla rörelsens kapacitet att fungera mer hållbart och inte bli beroende av ABFs stöd. Detta handlar till stor del om att göra det lättare för fler att engagera sig mer i rörelsen. 

Det är inte säkert att de representanter som verksamhetsutvecklaren har kontakt med efterfrågar stöd som går under ytan, men faktum är att de ofta behöver det. För att stödet ska bli bra är det dock viktigt att hitta en balans mellan möjliggörare och administratör.

 

Möjliggöraren

En möjliggörare som vill bidra under ytan kan hjälpa till att forma strukturer och arbetssätt för större delaktighet. Verksamhetsutvecklaren kan hjälpa till att utveckla en demokratisk kultur så att inte några få styr verksamheten och tar alla initiativ. Det behöver finnas en möjlighet för olika grupper och individer att driva frågor som de brinner för inom ramen för rörelsen. 

Administratören

En administratör som vill bidra under ytan kan hjälpa till att strukturera upp arbetet så att det blir tydligt vem som gör vad och hur nya medlemmar kan bli en del av arbetet. Här handlar det om att tydliggöra arbetsuppgifter samt att se till att dessa fördelas och följs upp. Verksamhetsutvecklaren kan förstås inte göra det själv men hen kan hjälpa rörelsen att skapa en sådan struktur. Här blir den formella föreningsstrukturen också ett viktigt verktyg.

Exempel

Rebecka och Ahmed vill att flera ska engagera sig i de frågor som de fokuserar på samt i föreningsarbetet. Meryem vill stödja dem i detta men ser samtidigt att de andra medlemmarna inte verkar hitta någon bra ingång. De vill ju hellre arbeta med musik och poesi. 

 

 • Vad hade du gjort om du hade varit i Meryem ställe?
 • Hur kan du hjälpa föreningar och rörelser med många olika viljor att arbeta tillsammans och dra åt samma håll?

Som verksamhetsutvecklare behöver du vara medveten om denna komplexitet och ständigt utveckla dina arbetssätt. Du behöver använda dina erfarenheter och kunskap från tidigare samarbeten men också se att varje samarbete är unikt och därmed ett tillfälle för nytt lärande. Detta lärande sker alltid i samspel med de rörelser, föreningar och människor som du möter.

 

Verksamhetsutvecklingen under ytan

Den verksamhetsutvecklare som stannar på ytan kan bara hjälpa rörelsen till en viss punkt. För att bidra på ett mer djupgående sätt är det viktigt att dyka ner under ytan och utveckla rörelsens kapacitet att fungera mer hållbart och inte bli beroende av ABFs stöd. Detta handlar till stor del om att göra det lättare för fler att engagera sig mer i rörelsen. Det är inte säkert att de representanter som verksamhetsutvecklaren har kontakt med efterfrågar stöd som går under ytan, men faktum är att de ofta behöver det. För att stödet ska bli bra är det dock viktigt att hitta en balans mellan möjliggörare och administratör.

Möjliggöraren

En möjliggörare som vill bidra under ytan kan hjälpa till att forma strukturer och arbetssätt för större delaktighet. Verksamhetsutvecklaren kan hjälpa till att utveckla en demokratisk kultur så att inte några få styr verksamheten och tar alla initiativ. Det behöver finnas en möjlighet för olika grupper och individer att driva frågor som de brinner för inom ramen för rörelsen.

Administratören

En administratör som vill bidra under ytan kan hjälpa till att strukturera upp arbetet så att det blir tydligt vem som gör vad och hur nya medlemmar kan bli en del av arbetet. Här handlar det om att tydliggöra arbetsuppgifter samt att se till att dessa fördelas och följs upp. Verksamhetsutvecklaren kan förstås inte göra det själv men hen kan hjälpa rörelsen att skapa en sådan struktur. Här blir den formella föreningsstrukturen också ett viktigt verktyg.

Exempel

Rebecka och Ahmed vill att flera ska engagera sig i de frågor som de fokuserar på samt i föreningsarbetet. Meryem vill stödja dem i detta men ser samtidigt att de andra medlemmarna inte verkar hitta någon bra ingång. De vill ju hellre arbeta med musik och poesi. 

 • Vad hade du gjort om du hade varit i Meryem ställe?
 • Hur kan du hjälpa föreningar och rörelser med många olika viljor att arbeta tillsammans och dra åt samma håll?

Som verksamhetsutvecklare behöver du vara medveten om denna komplexitet och ständigt utveckla dina arbetssätt. Du behöver använda dina erfarenheter och kunskap från tidigare samarbeten men också se att varje samarbete är unikt och därmed ett tillfälle för nytt lärande. Detta lärande sker alltid i samspel med de rörelser, föreningar och människor som du möter.

Dela

En mer inkluderande folkbildning

Alla som deltar i ABFs verksamhet ska vara aktiva deltagare. För att göra det möjligt måste vi titta på vilka intressen och behov deltagare har. Det kräver också att vi förstår varför människor inte deltar i folkbildning.

Identifiera och utveckla din kompetens

En viktig del av arbetet med lokal närvaro är att identifiera och utveckla den kompetens som finns.

Verksamhets-utvecklarens dubbla roller och engagemangets isberg

Verksamhetsutvecklaren balanserar mellan två roller. Å ena sidan vara en möjliggörare, å andra sidan administratör.