Börja med att testa, analysera och utvärdera

När du planerar nya satsningar finns det alltid en risk för att saker inte blir som du tänkt dig. Därför är det bra genomlysa och testa dina ideer innan satsningen genomförs i stor skala. Här får du verktyg du kan använda för att testa och analysera din idé.

SWOT-analys

För att förstå vilka potentiella utmaningar och utvecklingsområden en idé eller satsning har, kan det vara bra att börja med en SWOT-analys. SWOT står för Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats, ungefärligt översatt som styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Styrkor och svagheter är saker som finns  internt i organisationen, medan utmaningar och hot är faktorer utifrån som kan påverka. Analysen är ett enkelt verktyg för att snabbt identifiera och få överblick över förutsättningarna för en viss verksamhet eller satsning.

Så gör du en SWOT-analys

  1. Börja med att lista interna styrkor i satsningen. Det kan till exempel vara om ni har erfarenhet av liknande projekt.
  2. Titta sen på vilka svagheter ni har i organisationen eller gruppen. Det kan vara att ni inte har erfarenhet av att arbeta med satsningens tilltänkta deltagare.
  3. Gå sen vidare till externa möjligheter och utmaningar. Möjligheter kan vara att ni har goda möjligheter att få till långsiktiga samarbeten med föreningar i närheten. Utmaningar är kanske att det redan finns “konkurrerande” projekt i området, riktade till samma tilltänkta deltagare.
  4. Testa er fram och väg in så många olika faktorer ni kan komma på.
  5. Gå igenom listan, bedöm hur omfattande och viktig ni tycker styrkan/svagheten/möjligheten/hotet är.
  6. Skapa en åtgärdslista för att på så vis undvika eventuella hinder på vägen.

Sähär kan en SWOT-analys se ut

Styrkor

Svagheter

Internt

Satsningens interna styrkor

Ex. Erfarenhet av liknande projekt i arbetsgruppen

Satsningens interna svagheter

Ex. Arbetsgruppen saknar erfarenhet av att arbeta med målgruppen

Externt

Satsningens externa möjligheter

Ex. Möjlighet till långsiktigt samarbete med föreningar i närheten

Satsningens externa hot

Ex. Projekt riktade till samma målgrupp av andra organisationer i närheten

 

Pilotprojekt

Ett sätt att testa sina idéer kan vara att starta ett pilotprojekt tillsammans med deltagarna. Ett pilotprojekt kan innebära att göra projektet i en mindre skala. Det kan till exempel göras för en testgrupp som bara består av några få personer, eller för en grupp som ses vid ett, eller ett fåtal tillfällen. Pilotprojektet kan göras genom en studiecirkel, annan folkbildningsverksamhet eller kulturarrangemang. Det kan vara i form av exempelvis en workshop eller arbetsmöte. Tänk på att pilotprojektet ska kunna göras i större skala eller omfattning. När pilotprojektet är klart är det viktigt att utvärdera det tillsammans med deltagare och internt på ABF. Utvärderingen ska belysa vad som fungerade och vad som behöver ändras. De lärdomar som ni drar från utvärderingen kan ni sedan applicera på projektet om ni väljer att gå vidare och göra det i större skala. Lärdomar kan handla om allt ifrån deltagarperspektiv, tidsomfattning, lokal eller projektets syfte.

Våga göra fel

Även om ni gjort en SWOT-analys eller ett pilotprojekt är det inte möjligt att identifiera alla  risker med ett projekt. Våga testa att skala upp och var inte rädd för att saker blir fel. Det viktigaste är att fortsätta utvärdera för att kunna utveckla, omforma och förbättra projektet.

Reflektera!

  • Vilka andra verktyg kan du använda för att börja testa en ny projektidé?
  • Vad behöver du för att kunna starta ett pilotprojekt?
  • Hur arbetar du vidare med de utmaningar som visar sig i en uppstartsfas eller i ett pilotprojektet?

Tips!

I materialet Projektverktyg hittar du fler exempel och konkreta tips på hur du lägger upp ett projekt.

Du kan ladda ner Projektverktyg som PDF här.

Dela

Börja med att testa, analysera och utvärdera

När du planerar nya satsningar finns det alltid en risk för att saker inte blir som du tänkt dig. Därför är det bra att testa dina ideer.

Gör en enkel omvärldsbevakning

En omvärldsanalys kan hjälpa dig att förutspå framtida utvecklingar och hur det påverkar en specifik grupp eller ett tema.

Mötesplatser nyckeln till verksamhet

När vi pratar om mötesplatser menar vi de platser som skapar tillfällen för människor att mötas och utbyta idéer. Ofta spelar mötesplatserna en central roll.

Områdesutveckling - arbetet med medskapande medbogardialog

SKR har i uppdrag av regeringen att utveckla sin modell för medborgardialog vid komplexa samhällsfrågor.

Organisering genom mobilisering

Social mobilisering är ett sätt att skapa möjligheter för deltagare att själva bidra till social förändring och utveckling i samhället utifrån deras behov.

Prata mål med deltagarna!

Vad tycker deltagarna är viktigt? Vad har de för målsättning med satsningen? Ibland är det lätt att satsningens syfte blir högtravande. Ett sätt att undvika det är att gå till deltagarna från start.

Skapa verksamhet där den behövs

En spännande aktivitet drar inte folk i sig själv. Utöver marknadsföring och god planering kan det i många fall...